Slovensko

 Koniec vlakových pôšt na Slovensku

K zásadným zmenám v organizácii prepravnej siete došlo začiatkom 90. rokov. Najväčším zásahom do existujúcej poštovej prepravnej siete bol zánik Československa (31. december 1992), ktorý spôsobil rozdelenie poštovej prepravnej siete i zmenu v technológii vzájomného styku medzi Českou a Slovenskou republikou. Dôležitú úlohu zohrala i železničná cenová politika (k prvým racionalizačným opatreniam došlo v roku 1993 - predpokladali zníženie počtu odjazdených kilometrov a celkové zníženie nákladov). Neustály tlak zo strany konkurencie (vzhľadom na produkty, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch prirodzeným monopolom pošty) nútil Slovenskú poštu, š. p., k realizácii mnohých úloh, ktoré vychádzali z potrieb rozvoja technológií, novelizácie predpisov, požiadaviek zákazníkov, atď.

Rozvojový projekt Slovenskej pošty, š. p., do roku 2000 predpokladal, okrem iného, aj zavedenie jednotnej technológie spracovania poštových zásielok, t. j. vytvorenie štyroch spracovateľských centier (Pošta Bratislava 022, Pošta Zvolen 2, Pošta Žilina 2, Pošta Košice 2) so zabezpečením mechanického spracovania poštových zásielok. Nová technológia spôsobila zánik pôvodných zberných prepravných uzlov i okresných prepravných stredísk a vznik oblastných a hlavných spracovateľských centier. Predížením doby prepravy listových poštových zásielok (z D+1 na D+2) už nebolo nutné spracovávať poštové zásielky počas jazdy - vznikla dostatočná časová rezerva na to, aby boli poštové zásielky, určené na spracovanie, stiahnuté z oblastných spracovateľských centier do hlavných spracovateľských centier. Tu sa vyhotovili uzávery na dodávacie pošty a na ďalší deň boli tieto zásielky pripravené na prepravenie do oblastných spracovateľských centier a odtiaľ priamo na dodávacie pošty (D+2).

Kým v prvej polovici 90. rokov pôsobilo v železničnej poštovej sieti až 25 vlakových pôšt, v druhej polovici 90. rokov sa ich počet postupne znižoval (v roku 1995 - 17 vlakových pôšt, v roku 1996 - 16 vlakových pôšt).

Hlavné spracovateľské centrá začali vykonávať činnosť, dovtedy zabezpečovanú vlakovými poštami, ktoré takto stratili svoju opodstatnenosť - k 1. júnu 1997 boli vlakové pošty zrušené a nahradené úhrnnou prepravou železničnou (2 pracovníci prijímajú uzávery, uložia ich vo vozni na určité pozície a v cieľovej stanici ich vyložia). Z ekonomických dôvodov však došlo aj k jej zrušeniu - s účinnosťou od 1. apríla 2000 bola nahradená cestnou prepravou a železničnou prepravou záverov.

 

 

 

Zdroj: www.pofis.sk

Foto: www.vlaky.net